Kế hoạch chống dính

Client: Bluestone Vietnam

Project: Kế Hoạch Chống Dính

PH: Seemedia